RIBA
CVJECAR
cvjecar

U ljubavi s prirodom 

Na{  dugogodi{nji  direktor,  Dipl. Ing. Drago Nikoli},  koji  je do svoje tragi~ne smrti  08.09.2000. god. bio predsjednik  nadzornog odbora na{eg preduze}a, ve} je u godinama 1996. do 1999. postavio konture i ciljeve u podru~ju ekologije, ekolo{ke tehnike i prirode. Komponente na{eg programa ekologije su: ribnjak,  izgradnja talo`nica na izlazu iz ribnjaka, pro~i{}avanje otpadnih voda na biolo{koj bazi, izgradnja mini-hidroelektrane, kompostiranje, preuzimanje  piljevine iz lokalne pilane, koja pri odstranjivanju u rijeci ve} kratkoro~no predstavlja ekolo{ku opasnost, jer bitno uti~e na ph-faktor vode, {to predstavlja ugro`avanje `ivotnog prostora poto~ne pastrmke, poto~nog raka i kona~no cjelokupne flore i faune.  Ki{ne gliste, kao nusprodukt kompostiranja predstavljaju ekscelentnu prirodnu hranu za ribu, tako da se bolesti i epidemije mogu gotovo  isklju~iti.

nazad

© 11.2000. by LUKA