prva stranica

Dobrodo{li na na{u internet-stranicu

nazad

Molimo, izaberite jednu od gore navedenih mogu}nosti

© 11.2000. by LUKA

Gradjevinski radovi Elektroistalacioni radovi Ekologija

Brza pruga NBS: radovi od 1998. godine MOST   NA   MAJNI

Gradjevinski radovi

Aerodrom Frankfurt/M. Produ`etak terminala A Elektroinstalacioni radovi

Dolina rijeke Crkvenice Priroda i ~ovjekova okolina

Preduze}e “LUKA” osnovano je 1990. god.  u  Banjaluci,  prerastanjem i pro{irenjem porodi~nog obrta, kao privatno dru{tvo kapitala sa ograni~enom odgovorno{}u. U SR Njema~koj, Karben kod Frankfurta na Majni otvoreno je 1991. godine predstavni{tvo. Za vrijeme tragi~nih ratnih zbivanja u zemlji djelatnost preduze}a je bila svedena na minimum. Neposredno po zavr{etku rata uspje{no je startano sa radom. Sa 01.01.2000. god. sprovedno je pove}anje kapitala i pravna forma dru{tva transformisana je u  akcionarsko dru{tvo.