prva stranica

Deta{man

Gradjevinske i elektroinstalacione radove na podru~je SR Njema~ke izvodimo u okviru medjudr`avnog sporazuma o deta{manu. Dodjelu deta{mana konkuri{u}im preduze}ima, koja zadovoljavaju uslove konkursa vr{i Privredna Komora. Republika Bosna i Hercegovina raspola`e kontingentom od cirka 1000 deta{manskih mjesta, od kojih otprilike 1/3 koriste preduze}a Republike Srpske.

G. Djermanovi} - Predsjednik Komisije za deta{man - u posjeti na{im projektima u okviru posjete delegacije Privredne Komore RS  privrednicima RS u SR Njema~koj (u aprilu 2000.god.).

nazad

© 11.2000. by LUKA

Sastanak predstavnika Vlade i Privredne Komore RS sa predstavnicima deta{iranih Preduze}a iz RS u SRNj (u maju 2000. god.)

S lijeva: B. Djuri}, Predsjednik Udru`enja Gradjevinara RS; M.Ronda{,  Pomo}nik  Ministra u Ministarstvu za  urbanizam  i gradjevinarstvo RS; N.Suzi}, Predsjednik Privredne Komore RS; D. Risti}, Generalni sekretar  PK RS  i PK Banja Luka; M.Lugonji}, Predsjednik PK Bijeljina .